Trang chủ

Bạn có biết

Tính năng trang web: Bây giờ bạn có thể trả phí đăng ký cho Cuộc họp, phí thành viên cho Chương của bạn hoặc quyên góp để giúp khu vực của bạn trực tuyến. Chỉ cần nhấp vào bất kỳ trang Đăng ký, Liên kết hoặc Đóng góp nào và làm theo các bước.

Hãy giúp chúng tôi giữ cho trang web này được cập nhật. Nếu bạn có thay đổi, hãy gửi email với những thay đổi đó tới: webmaster@cursilloregion2.org

Chi phí của cuộc họp ở khu vực 2 hiện là $ 110 với lưu trú qua đêm; khách du lịch $ 50