Tổ chức Cursillos thế giới trong Kitô giáo

Các phong trào giáo phận của giáo phận khu vực 2

Hãy giúp chúng tôi giữ các Liên kết này hiện tại. Nu bạn có thay đổi, vui lòng gửi email với những thay đổi đó tới: quản trị trang web

Giáo phận Allentown [trang mạng]

Giáo phận Arlington [trang mang]

Tổng giáo phận Baltimore [trang mang]

Giáo phận Camden [trang mang]

Giáo phận Harrisburg [trang mang]

Giáo phận Metuchen [trang mang] (Tiếng anh)

Tổng giáo phận Newark [trang mang] (tiếng anh)

Giáo phận Paterson

Tổng giáo phận Filadelfia [trang mang]

Giáo phận Scranton [trang mang]

Giáo phận Trenton [trang mang]

Tổng giáo phận Washington DC [trang mang]

Liên kết hữu ích khác

Trung tâm Cursillo quốc gia [trang mang]

Sách và Văn học Cursillo [t rang mang]