Album ảnh

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2007

 

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2009

 

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2010

 

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2011-2012

 

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2012

 

Hội thảo Từng bước Ngày 6 tháng 4 năm 2019 Wilmington, Del biết

 

Cuộc gặp gỡ khu vực mùa thu 2020