Album ảnh

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2007

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2009

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2010

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2011

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2011-2012

Cuộc gặp gỡ mùa thu năm 2012

Hội thảo Từng bước Ngày 6 tháng 4 năm 2019 Wilmington, Del biết